รูปภาพภายนอกรถบัส 2 ชั้น (Exterior)

รูปภาพภายในรถบัส 2 ชั้น (Interior)

รูปภาพภายในรถมินิบัส 28 ที่นั่ง (Minibus Interior)

รูปภาพภายในรถมินิบัส 32 ที่นั่ง (Minibus Interior)